Program zajęć

PROGRAM ZAJĘĆ

Program

W naszym przedszkolu staramy się zapewnić wszechstronny i zrównoważony rozwój każdego dziecka. Troszczymy się, aby nasze dzieci zdobyły wiedzę i umiejętności umożliwiające im udany start. Kształtując poczucie własnej wartości i ucząc tolerancji - pomagamy dzieciom w pokonywaniu trudności oraz umożliwiamy rozwój ich uzdolnień i zainteresowań. W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim takimi wartościami jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, zaufanie, współpraca i tolerancja. Dobór metod wychowawczych i dydaktycznych, pozwala aby dzieci rozwijały się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem. Kwalifikacje i umiejętności naszej kadry, stosowane przez nich, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują, że dzieci opuszczając nasze przedszkole będą odpowiednio przygotowane do życia we współczesnym świecie.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w obowiązującej Ustawie o systemie oświaty, a w szczególności zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2009 r., w ramach programu „Dziecko w swoim żywiole” autorstwa A. Pawłowskiej-Niedbała, D. Kucharskiej, J. Święcickiej i E. Wilkos (Wydawnictwa Nowa Era).

Program prezentuje nowatorską koncepcję wychowania przedszkolnego, zgodnie z którą dziecko poprzez zabawę edukacyjną stopniowo przygotowuje się do edukacji szkolnej. Zastosowane w programie rozwiązania metodyczne i merytoryczne, ciekawe i bliskie dziecku, oparte zostały na współczesnych osiągnięciach pedagogiki przedszkolnej, wypracowanych przez specjalistów w dziedzinie pedagogiki i psychologii małego dziecka.

METODY PRACY

Zajęcia z elementami pedagogiki Marii Montessori

Podczas zajęć w naszym przedszkolu wykorzystywane są elementy pedagogiki Marii Montessori. Metoda Montessori polega na wspieraniu rozwoju dziecka poprzez naukę w ruchu i aktywności. Stanowi przeciwieństwo „szkolnej ławki” wyrażającej surową dyscyplinę, bezruch i brak aktywności.

Maria Montessori, lekarka i pedagog jest jedną z najważniejszych postaci w historii reform wychowania przedszkolnego. Ostro skrytykowała system wychowawczy tłumiący aktywność uczniów i nakazujący bezruch w szkolnej ławce. Była przeciwniczką narzucania dzieciom zadań. Powalała im na samodzielny wybór ćwiczeń oraz organizowała lekcje ciszy, zauważywszy fascynację dzieci ciszą. Wprowadziła jako zasadę pracy swobodny wybór materiałów dydaktycznych oraz dowolność czasu i miejsca ćwiczeń. Nauczycielom wyznaczyła funkcję jedynie wspomagającą.

Metoda Marii Montessori ma na celu wspieranie twórczej, spontanicznej aktywności dzieci, która jest kluczem do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka. Dziecko uczy się pracy nad sobą i posłuszeństwa poprzez samokontrolę, nie zaś poddawanie się zewnętrznemu przymusowi.

Pedagogika Montessori ma na celu pomaganie dzieciom w:

• rozwoju samodzielności i samokontroli,

• wypracowaniu zamiłowania do pracy z atmosferze ciszy,

• rozwoju indywidualnych możliwości i uzdolnień,

• rozwoju samodyscypliny,

• uniezależnianiu od nagród zewnętrznych i rozwoju umiejętności samonagradzania,

• rozwoju zamiłowania do pracy i porządku,

• szacunku do pracy własnej i pracy innych,

• rozwoju postawy altruistycznej.

Głównymi zadaniami pedagogiki Montessori są:

• uczenie przez działanie,

• samodzielność w wykonywaniu zadań, wyborze materiałów, miejsca i czasu pracy,

• ćwiczenie koncentracji, dokładności i wytrwałości w wykonywaniu zadań,

• wprowadzanie cichych zajęć indywidualnych i grupowych i uczenie współpracy w tych warunkach,

• nauka zasad porządku w działaniu i otoczeniu,

• wprowadzenie wspólnych zadań dla dzieci w różnym wieku (łączenie w grupy i wzajemna wymiana umiejętności),

• nacisk na indywidualny tok rozwoju dziecka.

W pedagogice Montessori niezmiernie istotne jest otoczenie dziecka, pozwalające na jego harmonijny rozwój. Wszystkie materiały są łatwo dostępne, uporządkowane tematycznie tak, aby dziecko mogło bez problemu po nie sięgnąć i aby uczyło się dzięki temu porządku.

Arteterapia

Są to zajęcia mające na celu działanie terapeutyczne z wykorzystaniem teatru, filmu oraz malarstwa, rzeźby, grafiki i innych sztuk plastycznych . Artterapia to wydobywanie z dzieci siły i energii, które pomagają im we własnym rozwoju, to poszukiwanie motywacji do procesu twórczego, w którym często dochodzi do emocjonalnego oczyszczenia. Podczas arteterapii dziecko pogłębia swoją samoświadomość tak, aby mogło zmienić lub zaakceptować te elementy własnej osobowości, które dotychczas stanowiły przeszkodę w funkcjonowaniu w rodzinie, przedszkolu, grupie rówieśniczej. Arteterapia może również pomóc dzieciom nieśmiałym, które uważają, że nie wykorzystują w pełni swoich możliwości. Uzdolnienia artystyczne nie są w arteterapii wymagane, ważne jest jedynie zaangażowanie w proces „emocjonalnego oczyszczenia”. Arteterapia pozwala na pozawerbalne komunikowanie się, uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć, zaspakajanie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia, bycia rozumianym i docenianym. Pomaga zaakceptować siebie i innych. Angażując wszystkie zmysły węch, słuch, wzrok, dotyk i smak zapewnia relaks, przyjemność i odpoczynek.

Poranny krąg polisensoryczny - program stymulacji polisensorycznej według pór roku

Poranny krąg jest metodą pracy, którą określamy jako wielozmysłową. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody jest źródłem zróżnicowanych bodźców. Każda pora roku kojarzy się nam z kolorem, smakiem, obrazem, zapachem itp. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Tutaj kalendarz narzuca kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe, wystrój sali – wszystko czym planujemy stymulować naszych wychowanków. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym co nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury.

W czasie trwania Porannego Kręgu, nauczyciel musi stworzyć atmosferę, która przyniesie poczucie bezpieczeństwa, radość i zadowolenie, zniweluje niepewność i zagrożenie. Wówczas nauczy dzieci koncentracji, otwartości i wiary we własne możliwości. Metoda Porannego Kręgu jest cenna również z tego powodu, że formą zajęć jest spotkanie grupowe, które umożliwia kontakt z rówieśnikami. Dzieci siedzą w kręgu zwrócone do siebie twarzami. Nauczyciel podchodzi kolejno do każdego dziecka i wspólnie z nim wykonuje daną czynność. Dziecko jest zmuszone do czekania na swoją kolej, co pozwala mu na odbieranie wrażeń płynących z przebywania z innymi podopiecznymi, obserwowania ich w takiej samej sytuacji, w tym samym działaniu, zainteresowania ich ruchami czy minami. Niewątpliwie jest to korzystne dla naszych wychowanków. Umożliwiamy im bycie w grupie, ale nie pozbawiamy indywidualnego kontaktu z opiekunem.

Czarny teatr

To rodzaj zabawy twórczej ukierunkowany na rozwój ruchowy i emocjonalny. Posługujemy się światłem ultrafioletowym, aktorzy (dzieci, wychowawca) ubrani są na czarno i niewidoczni w przestrzeni UV, istnieje tylko biały rekwizyt, kostium lub elementy białej scenografii. Dziecko w przestrzeni czarnego teatru czuje się bezpiecznie ponieważ jest niewidoczne , to poczucie bezpieczeństwa eliminuje wszelki stres i lęk.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Nasze przedszkole zapewnia wszystkim chętnym dzieciom wszechstronnie wspomagający rozwój dodatkowy program edukacyjny, w skład którego wchodzą różnorodne zajęcia dodatkowe będące uzupełnieniem podstawowego programu edukacyjnego. W każdym dziecku drzemią wspaniałe możliwości, które poprzez zróżnicowaną propozycję zajęć dodatkowych, możemy wydobyć i wykorzystać dla jego lepszego rozwoju.

Warsztaty taneczne

W programie zajęć znajdują się tańce towarzyskie (samba, cha-cha-cha, rock and roll, walc angielski, tango, quickstep, samba disco) oraz krótkie układy synchroniczne. Taniec towarzyski od niedawna nazywany sportowym jest jedną z niewielu dyscyplin powodujących równomierny rozwój organizmu przy jednoczesnym minimalnym jego obciążeniu. Systematycznie uprawiany rozwija układ krążeniowo oddechowy, mięśniowy, a także nerwowy polepszając koordynację ruchową. Jest to sport pod wieloma względami odpowiedni dla Dzieci w wieku przedszkolnym i nie tylko.

Szachy i gry logiczne

Profesjonalnie prowadzone lekcje królewskiej gry, stanowią znakomite uzupełnienie rozwoju intelektualnego przedszkolaków. Poprzez szachy dzieci uczą się logicznego i przestrzennego myślenia, zdolności koncentracji, podejmowania strategicznych decyzji, elementów współzawodnictwa na zasadach fair –play i wielu innych umiejetności.

Szachy i gry logiczne

Pomoc logopedy polega na dobieraniu zróżnicowanych i dostosowanych indywidualnie do potrzeb dziecka ćwiczeń mających na celu możliwie szybkie, skuteczne i trwałe eliminowanie dysfunkcji w komunikacji werbalnej dziecka.

Zajęcia rytmiczno-muzyczne

Głównymi celami zajęć rytmicznych jest rozwijanie słuchu oraz poczucia rytmu. Poprzez szereg ćwiczeń, ukazujących nieskończone wręcz możliwości interpretowania ruchem utworów muzycznych, dzieci rozwijają swoją kreatywność oraz uwrażliwiają się na piękno otaczającego świata.

Nauka języka angielskiego

Nauka języka angielskiego prowadzona będzie przez nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia odbywać się będą w małych grupach. Będą brać w nich udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych o takim samym stopniu zaawansowania.

Spotkania ze sztuką

W ciągu całego roku organizujemy dzieciom wg ustalonego harmonogramu: wycieczki, teatrzyki, itd.

Częstotliwość i wybór zajęć dodatkowych będzie uzależniona od ilości chętnych dzieci.