Oferta dla dzieci niepełnosprawnych

OFERTA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Posiadamy także ofertę dla dzieci niepełnosprawnych

 

Nasze przedszkole posiada ofertę dla dzieci niepełnosprawnych w ramach grupy rewalidacyjno-kompensacyjnej. Zapraszamy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa, z opóźnieniem psychoruchowym, z niepełnosprawnością sprzężoną, z upośledzeniem umysłowym, przewlekle chore, z zaburzeniami zachowania i innymi zespołami genetycznymi.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi i prowadzi rewalidację odpowiednią do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych. Wspiera rozwój dziecka uwzględniając zachowanie własnej odrębności i biorąc pod uwagę indywidualne tempo postępu.

Fachową opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta SI, fizjoterapeuta i arteterapeuta poprzez:

 

• wspomaganie rozwoju emocjonalnego (reakcje emocjonalne, kontrolowanie emocji, reakcja na kontakt fizyczny).
• stymulację polisensoryczną
• wspomaganie ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka przedszkolnego - stymulowanie zaburzonych funkcji
• wspomaganie rozwoju poznawczego (zdolność koncentrowania uwagi, rozumienie komunikatów, świadomość własnego ciała i orientacja w otoczeniu, uczenie się wykonywania nowych zadań);
• wspomaganie rozwoju społecznego (nawiązywanie kontaktu, reakcje w kontaktach z innymi);
• terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz z wadami wymowy
• stymulację wczesnych sposobów porozumiewania się (z wykorzystaniem alternatywnych lub wspomagających sposobów porozumiewania)

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne metody:

 

• Stymulacji polisensorycznej
• Komunikacji alternatywnej i wspomagającej
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Programy Aktywności i Komunikacji Knillów
• Pedagogika zabawy
• Zabawy paluszkowe

Przedszkole dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci niepełnosprawnych między innymi: sala zabawowa, sala gimnastyczna, sala do indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych i terapii SI, gabinet logopedyczno-psychologiczny.

Nasze przedszkole zapewnia opiekę w kameralnych grupach. Dzieci niepełnosprawne są u nas bezpieczne i szczęśliwe. Są aktywnymi uczestnikami życia przedszkola, korzystają z ciekawej oferty uroczystości i wycieczek.